ANTI STREPTOLYSIN - O (ASO) TEST

Price: Rs. 800  Our Price Rs.559. Get the report of Anti Streptolysin-O (ASO) test on email.

Book Anti Streptolysin-O (ASO) Test Now

How To Book Anti Streptolysin-O (ASO) Test Now

ANTI STREPTOLYSIN - O (ASO) TEST AT RS 559/- ONLY

What is included in Anti Streptolysin-O (ASO) Test

TEST DESCRIPTION

UNITS: IU/mL

TECHNOLOGY: NEPHELOMETRY

FASTING TYPE: NON FASTING

SAMPLE TYPE: SERUM

VOLUME: 1ml

NORMAL RANGE: < 116

Booking form for Anti Streptolysin-O (ASO) Test