Protein Electrophoresis, Serum Test

 1. Albumin/Globulin Ratio (1)
  1. Albumin/Globulin Ratio
 2. Albumin, Serum (1)
  1. Albumin, Serum
 3. Alpha 1 Globulin (1)
  1. Alpha 1 Globulin
 4. Alpha 2 Globulin (1)
  1. Alpha 2 Globulin
 5. Beta 1 Globulin (1)
  1. Beta 1 Globulin
 6. Beta 2 Globulin (1)
  1. Beta 2 Globulin
 7. Gamma Globulin (1)
  1. Gamma Globulin
 8. M Band (1)
  1. M Band
 9. Total Protein (1)
  1. Total Protein